MUỐN TẢI FILE NÀO CÁC ANH CHỊ CHỈ CẦN CLICK VÀO FILE!

MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

GIÁO TRÌNH THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH, THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

1. Sách Thị trường tài chính PGS.TS Bùi Kim Yến, Nguyễn Minh Kiều:

https://www.dropbox.com/s/s11mucqvxt36g8h/Thi%20Truong%20Tai%20Chinh%20PSG.TS%20Nguyen%20Minh%20Kieu.pdf?dl=0

2.Sách bài tập phân tích và định giá chứng khoán PGS.TS Bùi Kim Yến:

https://www.dropbox.com/s/kp1szr6hpzuwmib/Bai%20tap%20va%20bai%20giai%20phan%20tich%20va%20dau%20tu%20chung%20khoan_PGSTS%20Bui%20Kim%20yen.pdf?dl=0

Bai tap dinh gia chung khoan_10_2019.pdf Bai tap dinh gia chung khoan_10_2019.pdf
Size : 169.142 Kb
Type : pdf
BAI TAP DINH GIA CHUNG KHOAN.pdf BAI TAP DINH GIA CHUNG KHOAN.pdf
Size : 228.164 Kb
Type : pdf
Chuong 2 Cong ty co phan.pptx Chuong 2 Cong ty co phan.pptx
Size : 216.552 Kb
Type : pptx
Chuong 3 Hang hoa cua thi truong chung khoan.pptx Chuong 3 Hang hoa cua thi truong chung khoan.pptx
Size : 1202.382 Kb
Type : pptx
Chuong 5 Phan tich chung khoan.pptx Chuong 5 Phan tich chung khoan.pptx
Size : 297.517 Kb
Type : pptx
Chuong 6 Dinh gia chung khoan.pptx Chuong 6 Dinh gia chung khoan.pptx
Size : 504.472 Kb
Type : pptx

TÀI LIỆU THAM KHẢO

luat_chung_khoan_sua_doi.doc luat_chung_khoan_sua_doi.doc
Size : 132 Kb
Type : doc
20160824_QUY CHE NY 2016.doc 20160824_QUY CHE NY 2016.doc
Size : 253.5 Kb
Type : doc
58-2012-Nd-CP1.doc 58-2012-Nd-CP1.doc
Size : 319.5 Kb
Type : doc

  • MÔN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH (Financial Markets)

Bai tap on tap.pptx Bai tap on tap.pptx
Size : 202.401 Kb
Type : pptx
bai tap dinh gia co phieu.pptx bai tap dinh gia co phieu.pptx
Size : 217.911 Kb
Type : pptx
bai tap dinh gia trai phieu.pptx bai tap dinh gia trai phieu.pptx
Size : 252.206 Kb
Type : pptx
BAI TAP PHAN TICH TAI CHINH CONG TY.pdf BAI TAP PHAN TICH TAI CHINH CONG TY.pdf
Size : 134.425 Kb
Type : pdf
PHAN TICH TAI CHINH CONG TY.pptx PHAN TICH TAI CHINH CONG TY.pptx
Size : 341.431 Kb
Type : pptx
BAI TAP NANG CAO MON THI TRUONG TAI CHINH.pdf BAI TAP NANG CAO MON THI TRUONG TAI CHINH.pdf
Size : 341.913 Kb
Type : pdf
Bai tap on tap.pptx Bai tap on tap.pptx
Size : 201.254 Kb
Type : pptx
GIOI THIEU MON HOC THI TRUONG TAI CHINH.ppt GIOI THIEU MON HOC THI TRUONG TAI CHINH.ppt
Size : 819.747 Kb
Type : ppt
Subject Introduction  + Class regulations.ppt Subject Introduction + Class regulations.ppt
Size : 1720.5 Kb
Type : ppt
Chapter 1 Introduction to Financial Markets.pptx Chapter 1 Introduction to Financial Markets.pptx
Size : 659.415 Kb
Type : pptx
Chapter 2 Financial Instruments phan 1.pptx Chapter 2 Financial Instruments phan 1.pptx
Size : 309.02 Kb
Type : pptx
chuong 2 chung chi quy.pptx chuong 2 chung chi quy.pptx
Size : 276.464 Kb
Type : pptx
Chuong 3 Thi truong tien te.pptx Chuong 3 Thi truong tien te.pptx
Size : 586.55 Kb
Type : pptx
Chapter 4 Stock Markets Ver 2017.pptx Chapter 4 Stock Markets Ver 2017.pptx
Size : 99.64 Kb
Type : pptx
Chapter 5 Money Markets.pptx Chapter 5 Money Markets.pptx
Size : 288.87 Kb
Type : pptx
Chapter 6 Foreign Exchange Markets.pptx Chapter 6 Foreign Exchange Markets.pptx
Size : 60.104 Kb
Type : pptx
quy dinh giao dich tren san HOSE.pptx quy dinh giao dich tren san HOSE.pptx
Size : 213.789 Kb
Type : pptx
TAI LIEU GIANG DAY THI TRUONG TAI CHINH.pdf TAI LIEU GIANG DAY THI TRUONG TAI CHINH.pdf
Size : 1218.662 Kb
Type : pdf
BAI TAP ON TAP.doc BAI TAP ON TAP.doc
Size : 40 Kb
Type : doc
BAI TAP ON TAP 2.doc BAI TAP ON TAP 2.doc
Size : 29 Kb
Type : doc
BAI TAP DINH GIA.doc BAI TAP DINH GIA.doc
Size : 0.059 Kb
Type : doc
BAI TAP PHAN TICH CO BAN 2.doc BAI TAP PHAN TICH CO BAN 2.doc
Size : 0.047 Kb
Type : doc

TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 

BAO CAO TTCK2009 VA DU BAO NAM 2010.pdf BAO CAO TTCK2009 VA DU BAO NAM 2010.pdf
Size : 0.608 Kb
Type : pdf
chung_khoan.rar chung_khoan.rar
Size : 0.319 Kb
Type : rar
Luatchungkhoan.doc Luatchungkhoan.doc
Size : 0.087 Kb
Type : doc
TTCK - KIEN THUC CO BAN (Saga.com).pdf TTCK - KIEN THUC CO BAN (Saga.com).pdf
Size : 0.239 Kb
Type : pdf
1Gioi thieu giao dich lien tuc.pdf 1Gioi thieu giao dich lien tuc.pdf
Size : 0.421 Kb
Type : pdf
  • MÔN QUẢN TRỊ HỌC (PRINCIPAL OF MANAGEMENT)
Chuong_1_-_Tong_Quan_ve_Quan_Tri_Hoc.ppt Chuong_1_-_Tong_Quan_ve_Quan_Tri_Hoc.ppt
Size : 4.056 Kb
Type : ppt
Chuong_2_-_Ly_Thuyet_Quan_Tri.ppt Chuong_2_-_Ly_Thuyet_Quan_Tri.ppt
Size : 1.548 Kb
Type : ppt
Chuong_3_-_Moi_Truong_Kinh_Doanh.ppt Chuong_3_-_Moi_Truong_Kinh_Doanh.ppt
Size : 4.855 Kb
Type : ppt
Chuong_5_-_Quyet_Dinh_Quan_Tri.ppt Chuong_5_-_Quyet_Dinh_Quan_Tri.ppt
Size : 0.872 Kb
Type : ppt
Chuong_6_-_Hoach_Dinh.ppt Chuong_6_-_Hoach_Dinh.ppt
Size : 6.248 Kb
Type : ppt
Chuong_7_-_To_chuc.ppt Chuong_7_-_To_chuc.ppt
Size : 3.309 Kb
Type : ppt
Chuong_8_-_Lanh_dao.ppt Chuong_8_-_Lanh_dao.ppt
Size : 0.783 Kb
Type : ppt
Chuong_9_-_Kiem_Tra.ppt Chuong_9_-_Kiem_Tra.ppt
Size : 0.375 Kb
Type : ppt
Giao trinh Quan tri hoc Dai cuong.doc Giao trinh Quan tri hoc Dai cuong.doc
Size : 10.655 Kb
Type : doc
Giao trinh Quan tri hoc Dai cuong.pdf Giao trinh Quan tri hoc Dai cuong.pdf
Size : 7.775 Kb
Type : pdf
KY NANG RA QUYET DINH.ppt KY NANG RA QUYET DINH.ppt
Size : 5.316 Kb
Type : ppt
  • MÔN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG (CREDIT AND BANKING)
Chuong 1 Tong quan ve NHTM.pptx Chuong 1 Tong quan ve NHTM.pptx
Size : 390.608 Kb
Type : pptx
Chuong 2 Nghiep vu huy dong von.pptx Chuong 2 Nghiep vu huy dong von.pptx
Size : 283.42 Kb
Type : pptx
Chuong 2 Nghiep vu huy dong von.pptx Chuong 2 Nghiep vu huy dong von.pptx
Size : 276.72 Kb
Type : pptx
Chuong 3 Tin dung va lai suat.pptx Chuong 3 Tin dung va lai suat.pptx
Size : 215.92 Kb
Type : pptx
Chuong 4 Cho vay khach hang doanh nghiep.pptx Chuong 4 Cho vay khach hang doanh nghiep.pptx
Size : 277.012 Kb
Type : pptx
Huong dan bai tap chuong 1.pptx Huong dan bai tap chuong 1.pptx
Size : 167.859 Kb
Type : pptx
Huong dan bai tap chuong 2.pptx Huong dan bai tap chuong 2.pptx
Size : 169.716 Kb
Type : pptx
Huong dan bai tap chuong 3.pptx Huong dan bai tap chuong 3.pptx
Size : 163.784 Kb
Type : pptx
Huong dan bai tap chuong 4.pptx Huong dan bai tap chuong 4.pptx
Size : 183.913 Kb
Type : pptx
Huong dan bai tap chuong 5.pptx Huong dan bai tap chuong 5.pptx
Size : 180.879 Kb
Type : pptx
TONG HOP CONG THUC MON TIN DUNG NGAN HANG.docx TONG HOP CONG THUC MON TIN DUNG NGAN HANG.docx
Size : 46.311 Kb
Type : docx
Case study.pptx Case study.pptx
Size : 220.757 Kb
Type : pptx
TAI LIEU GIANG DAY TIN DUNG NGAN HANG 2015.pdf TAI LIEU GIANG DAY TIN DUNG NGAN HANG 2015.pdf
Size : 2239.352 Kb
Type : pdf
LuatCactochucTinDung2010.doc LuatCactochucTinDung2010.doc
Size : 661.24 Kb
Type : doc
LuatNganHang2010.doc LuatNganHang2010.doc
Size : 164.5 Kb
Type : doc
_TT02-2013-NHNN.pdf _TT02-2013-NHNN.pdf
Size : 2582.563 Kb
Type : pdf
TAI LIEU GIANG DAY TIN DUNG NGAN HANG 5.pdf TAI LIEU GIANG DAY TIN DUNG NGAN HANG 5.pdf
Size : 1853.962 Kb
Type : pdf
TD_QD 1627.doc TD_QD 1627.doc
Size : 139.5 Kb
Type : doc
CASE STUDY MON NVNHTM.doc CASE STUDY MON NVNHTM.doc
Size : 73 Kb
Type : doc
BAI TAP CHO VAY THAU CHI.doc BAI TAP CHO VAY THAU CHI.doc
Size : 48.5 Kb
Type : doc
BAI TAP NGHIEP VU NGAN HANG THUONG MAI.doc BAI TAP NGHIEP VU NGAN HANG THUONG MAI.doc
Size : 275.5 Kb
Type : doc
DE KIEM TRA ON TAP 02.doc DE KIEM TRA ON TAP 02.doc
Size : 42.5 Kb
Type : doc
DE KIEM TRA ON TAP 01.doc DE KIEM TRA ON TAP 01.doc
Size : 45.5 Kb
Type : doc

TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 

TIEU LUAN MON HOC.doc TIEU LUAN MON HOC.doc
Size : 31 Kb
Type : doc
2779_rui_ro_tin_dung_cua_he_th.doc 2779_rui_ro_tin_dung_cua_he_th.doc
Size : 45 Kb
Type : doc
2787_nhung_diem_yeu_cua_he_tho.doc 2787_nhung_diem_yeu_cua_he_tho.doc
Size : 38 Kb
Type : doc
2976_co_hoi_va_thach_thuc_doi_.doc 2976_co_hoi_va_thach_thuc_doi_.doc
Size : 55 Kb
Type : doc
3011_de_xuat_giai_phap_trien_k.doc 3011_de_xuat_giai_phap_trien_k.doc
Size : 40 Kb
Type : doc
c1_nhan_dang_rui_ro_4748.doc c1_nhan_dang_rui_ro_4748.doc
Size : 204.5 Kb
Type : doc
3015_khu_vuc_ngan_hang_sau_khi.doc 3015_khu_vuc_ngan_hang_sau_khi.doc
Size : 54 Kb
Type : doc
c4_quan_ly_rui_ro_tin_dung_5407.doc c4_quan_ly_rui_ro_tin_dung_5407.doc
Size : 179 Kb
Type : doc
he_thong_nh_vn_79.doc he_thong_nh_vn_79.doc
Size : 339 Kb
Type : doc
NOI DUNG LUAN VAN THAC SY (HIEU).doc NOI DUNG LUAN VAN THAC SY (HIEU).doc
Size : 577.5 Kb
Type : doc

MÔN TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ (FINANCE - MONEY)

Tai lieu giang day tai chinh tien te.pdf Tai lieu giang day tai chinh tien te.pdf
Size : 6785.765 Kb
Type : pdf
Subject Introduction  + Class regulations.ppt Subject Introduction + Class regulations.ppt
Size : 1720.5 Kb
Type : ppt
Chuong 1_Tong quan ve tai chinh.ppt Chuong 1_Tong quan ve tai chinh.ppt
Size : 0.591 Kb
Type : ppt
Chuong 2_Ngan sach nha nuoc.ppt Chuong 2_Ngan sach nha nuoc.ppt
Size : 410.5 Kb
Type : ppt
Chuong 3_Tai chinh doanh nghiep.ppt Chuong 3_Tai chinh doanh nghiep.ppt
Size : 2964.5 Kb
Type : ppt
Chuong 4_ Thi truong tai chinh.ppt Chuong 4_ Thi truong tai chinh.ppt
Size : 1873.5 Kb
Type : ppt
Chuong 5_Tai chinh quoc te.ppt Chuong 5_Tai chinh quoc te.ppt
Size : 1.933 Kb
Type : ppt
Chuong 6_Tien te.ppt Chuong 6_Tien te.ppt
Size : 703.5 Kb
Type : ppt
Chuong 9_Tong quan ve NHTM.ppt Chuong 9_Tong quan ve NHTM.ppt
Size : 3950.5 Kb
Type : ppt
BAI TAP TAI CHINH TIEN TE.doc BAI TAP TAI CHINH TIEN TE.doc
Size : 0.109 Kb
Type : doc
OPTION CONTRACTS.ppt OPTION CONTRACTS.ppt
Size : 0.262 Kb
Type : ppt