Lê Trung Hiếu

MUỐN TẢI FILE NÀO CÁC ANH CHỊ CHỈ CẦN CLICK VÀO FILE!

MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

GIÁO TRÌNH THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH, THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

https://drive.google.com/file/d/0B8dVDOgbevFaS1B1WmFCX2t1RGJIbzRLMXZhS3d2dUV6SF9F/view?usp=sharing
Chuong 2 Cong ty co phan.pptx Chuong 2 Cong ty co phan.pptx
Size : 216.552 Kb
Type : pptx
Chuong 3 Hang hoa cua thi truong chung khoan.pptx Chuong 3 Hang hoa cua thi truong chung khoan.pptx
Size : 1202.382 Kb
Type : pptx
Chuong 5 Phan tich chung khoan.pptx Chuong 5 Phan tich chung khoan.pptx
Size : 297.517 Kb
Type : pptx

TÀI LIỆU THAM KHẢO

luat_chung_khoan_sua_doi.doc luat_chung_khoan_sua_doi.doc
Size : 132 Kb
Type : doc
20160824_QUY CHE NY 2016.doc 20160824_QUY CHE NY 2016.doc
Size : 253.5 Kb
Type : doc
58-2012-Nd-CP1.doc 58-2012-Nd-CP1.doc
Size : 319.5 Kb
Type : doc

  • MÔN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH (Financial Markets)

bai tap dinh gia co phieu.pptx bai tap dinh gia co phieu.pptx
Size : 217.911 Kb
Type : pptx
bai tap dinh gia trai phieu.pptx bai tap dinh gia trai phieu.pptx
Size : 252.206 Kb
Type : pptx
GIOI THIEU MON HOC THI TRUONG TAI CHINH.ppt GIOI THIEU MON HOC THI TRUONG TAI CHINH.ppt
Size : 819.747 Kb
Type : ppt
PHAN TICH TAI CHINH CONG TY 2017.pptx PHAN TICH TAI CHINH CONG TY 2017.pptx
Size : 430.271 Kb
Type : pptx
Subject Introduction  + Class regulations.ppt Subject Introduction + Class regulations.ppt
Size : 1720.5 Kb
Type : ppt
Chapter 1 Introduction to Financial Markets.pptx Chapter 1 Introduction to Financial Markets.pptx
Size : 659.415 Kb
Type : pptx
Chapter 2 Financial Instruments phan 1.pptx Chapter 2 Financial Instruments phan 1.pptx
Size : 309.02 Kb
Type : pptx
chuong 2 chung chi quy.pptx chuong 2 chung chi quy.pptx
Size : 276.464 Kb
Type : pptx
Chuong 3 Thi truong tien te.pptx Chuong 3 Thi truong tien te.pptx
Size : 586.55 Kb
Type : pptx
Chapter 4 Stock Markets Ver 2017.pptx Chapter 4 Stock Markets Ver 2017.pptx
Size : 99.64 Kb
Type : pptx
Chapter 5 Money Markets.pptx Chapter 5 Money Markets.pptx
Size : 288.87 Kb
Type : pptx
Chapter 6 Foreign Exchange Markets.pptx Chapter 6 Foreign Exchange Markets.pptx
Size : 60.104 Kb
Type : pptx
quy dinh giao dich tren san HOSE.pptx quy dinh giao dich tren san HOSE.pptx
Size : 213.789 Kb
Type : pptx
TAI LIEU GIANG DAY THI TRUONG TAI CHINH.pdf TAI LIEU GIANG DAY THI TRUONG TAI CHINH.pdf
Size : 1218.662 Kb
Type : pdf
BAI TAP ON TAP.doc BAI TAP ON TAP.doc
Size : 40 Kb
Type : doc
BAI TAP ON TAP 2.doc BAI TAP ON TAP 2.doc
Size : 29 Kb
Type : doc
BAI TAP DINH GIA.doc BAI TAP DINH GIA.doc
Size : 0.059 Kb
Type : doc
BAI TAP PHAN TICH CO BAN 2.doc BAI TAP PHAN TICH CO BAN 2.doc
Size : 0.047 Kb
Type : doc

TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 

BAO CAO TTCK2009 VA DU BAO NAM 2010.pdf BAO CAO TTCK2009 VA DU BAO NAM 2010.pdf
Size : 0.608 Kb
Type : pdf
chung_khoan.rar chung_khoan.rar
Size : 0.319 Kb
Type : rar
Luatchungkhoan.doc Luatchungkhoan.doc
Size : 0.087 Kb
Type : doc
TTCK - KIEN THUC CO BAN (Saga.com).pdf TTCK - KIEN THUC CO BAN (Saga.com).pdf
Size : 0.239 Kb
Type : pdf
1Gioi thieu giao dich lien tuc.pdf 1Gioi thieu giao dich lien tuc.pdf
Size : 0.421 Kb
Type : pdf
  • MÔN QUẢN TRỊ HỌC (PRINCIPAL OF MANAGEMENT)
Chuong_1_-_Tong_Quan_ve_Quan_Tri_Hoc.ppt Chuong_1_-_Tong_Quan_ve_Quan_Tri_Hoc.ppt
Size : 4.056 Kb
Type : ppt
Chuong_2_-_Ly_Thuyet_Quan_Tri.ppt Chuong_2_-_Ly_Thuyet_Quan_Tri.ppt
Size : 1.548 Kb
Type : ppt
Chuong_3_-_Moi_Truong_Kinh_Doanh.ppt Chuong_3_-_Moi_Truong_Kinh_Doanh.ppt
Size : 4.855 Kb
Type : ppt
Chuong_5_-_Quyet_Dinh_Quan_Tri.ppt Chuong_5_-_Quyet_Dinh_Quan_Tri.ppt
Size : 0.872 Kb
Type : ppt
Chuong_6_-_Hoach_Dinh.ppt Chuong_6_-_Hoach_Dinh.ppt
Size : 6.248 Kb
Type : ppt
Chuong_7_-_To_chuc.ppt Chuong_7_-_To_chuc.ppt
Size : 3.309 Kb
Type : ppt
Chuong_8_-_Lanh_dao.ppt Chuong_8_-_Lanh_dao.ppt
Size : 0.783 Kb
Type : ppt
Chuong_9_-_Kiem_Tra.ppt Chuong_9_-_Kiem_Tra.ppt
Size : 0.375 Kb
Type : ppt
Giao trinh Quan tri hoc Dai cuong.doc Giao trinh Quan tri hoc Dai cuong.doc
Size : 10.655 Kb
Type : doc
Giao trinh Quan tri hoc Dai cuong.pdf Giao trinh Quan tri hoc Dai cuong.pdf
Size : 7.775 Kb
Type : pdf
KY NANG RA QUYET DINH.ppt KY NANG RA QUYET DINH.ppt
Size : 5.316 Kb
Type : ppt
  • MÔN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG (CREDIT AND BANKING)
Chuong 1 Tong quan ve NHTM.pptx Chuong 1 Tong quan ve NHTM.pptx
Size : 390.608 Kb
Type : pptx
Chuong 2 Nghiep vu huy dong von.pptx Chuong 2 Nghiep vu huy dong von.pptx
Size : 283.42 Kb
Type : pptx
Chuong 2 Nghiep vu huy dong von.pptx Chuong 2 Nghiep vu huy dong von.pptx
Size : 276.72 Kb
Type : pptx
Chuong 3 Tin dung va lai suat.pptx Chuong 3 Tin dung va lai suat.pptx
Size : 215.92 Kb
Type : pptx
Chuong 4 Cho vay khach hang doanh nghiep.pptx Chuong 4 Cho vay khach hang doanh nghiep.pptx
Size : 277.012 Kb
Type : pptx
Huong dan bai tap chuong 1.pptx Huong dan bai tap chuong 1.pptx
Size : 167.859 Kb
Type : pptx
Huong dan bai tap chuong 2.pptx Huong dan bai tap chuong 2.pptx
Size : 169.716 Kb
Type : pptx
Huong dan bai tap chuong 3.pptx Huong dan bai tap chuong 3.pptx
Size : 163.784 Kb
Type : pptx
Huong dan bai tap chuong 4.pptx Huong dan bai tap chuong 4.pptx
Size : 183.913 Kb
Type : pptx
Huong dan bai tap chuong 5.pptx Huong dan bai tap chuong 5.pptx
Size : 180.879 Kb
Type : pptx
TONG HOP CONG THUC MON TIN DUNG NGAN HANG.docx TONG HOP CONG THUC MON TIN DUNG NGAN HANG.docx
Size : 46.311 Kb
Type : docx
Case study.pptx Case study.pptx
Size : 220.757 Kb
Type : pptx
TAI LIEU GIANG DAY TIN DUNG NGAN HANG 2015.pdf TAI LIEU GIANG DAY TIN DUNG NGAN HANG 2015.pdf
Size : 2239.352 Kb
Type : pdf
LuatCactochucTinDung2010.doc LuatCactochucTinDung2010.doc
Size : 661.24 Kb
Type : doc
LuatNganHang2010.doc LuatNganHang2010.doc
Size : 164.5 Kb
Type : doc
_TT02-2013-NHNN.pdf _TT02-2013-NHNN.pdf
Size : 2582.563 Kb
Type : pdf
TAI LIEU GIANG DAY TIN DUNG NGAN HANG 5.pdf TAI LIEU GIANG DAY TIN DUNG NGAN HANG 5.pdf
Size : 1853.962 Kb
Type : pdf
TD_QD 1627.doc TD_QD 1627.doc
Size : 139.5 Kb
Type : doc
CASE STUDY MON NVNHTM.doc CASE STUDY MON NVNHTM.doc
Size : 73 Kb
Type : doc
BAI TAP CHO VAY THAU CHI.doc BAI TAP CHO VAY THAU CHI.doc
Size : 48.5 Kb
Type : doc
BAI TAP NGHIEP VU NGAN HANG THUONG MAI.doc BAI TAP NGHIEP VU NGAN HANG THUONG MAI.doc
Size : 275.5 Kb
Type : doc
DE KIEM TRA ON TAP 02.doc DE KIEM TRA ON TAP 02.doc
Size : 42.5 Kb
Type : doc
DE KIEM TRA ON TAP 01.doc DE KIEM TRA ON TAP 01.doc
Size : 45.5 Kb
Type : doc

TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 

TIEU LUAN MON HOC.doc TIEU LUAN MON HOC.doc
Size : 31 Kb
Type : doc
2779_rui_ro_tin_dung_cua_he_th.doc 2779_rui_ro_tin_dung_cua_he_th.doc
Size : 45 Kb
Type : doc
2787_nhung_diem_yeu_cua_he_tho.doc 2787_nhung_diem_yeu_cua_he_tho.doc
Size : 38 Kb
Type : doc
2976_co_hoi_va_thach_thuc_doi_.doc 2976_co_hoi_va_thach_thuc_doi_.doc
Size : 55 Kb
Type : doc
3011_de_xuat_giai_phap_trien_k.doc 3011_de_xuat_giai_phap_trien_k.doc
Size : 40 Kb
Type : doc
c1_nhan_dang_rui_ro_4748.doc c1_nhan_dang_rui_ro_4748.doc
Size : 204.5 Kb
Type : doc
3015_khu_vuc_ngan_hang_sau_khi.doc 3015_khu_vuc_ngan_hang_sau_khi.doc
Size : 54 Kb
Type : doc
c4_quan_ly_rui_ro_tin_dung_5407.doc c4_quan_ly_rui_ro_tin_dung_5407.doc
Size : 179 Kb
Type : doc
he_thong_nh_vn_79.doc he_thong_nh_vn_79.doc
Size : 339 Kb
Type : doc
NOI DUNG LUAN VAN THAC SY (HIEU).doc NOI DUNG LUAN VAN THAC SY (HIEU).doc
Size : 577.5 Kb
Type : doc

MÔN TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ (FINANCE - MONEY)

Tai lieu giang day tai chinh tien te.pdf Tai lieu giang day tai chinh tien te.pdf
Size : 6785.765 Kb
Type : pdf
Subject Introduction  + Class regulations.ppt Subject Introduction + Class regulations.ppt
Size : 1720.5 Kb
Type : ppt
Chuong 1_Tong quan ve tai chinh.ppt Chuong 1_Tong quan ve tai chinh.ppt
Size : 0.591 Kb
Type : ppt
Chuong 2_Ngan sach nha nuoc.ppt Chuong 2_Ngan sach nha nuoc.ppt
Size : 410.5 Kb
Type : ppt
Chuong 3_Tai chinh doanh nghiep.ppt Chuong 3_Tai chinh doanh nghiep.ppt
Size : 2964.5 Kb
Type : ppt
Chuong 4_ Thi truong tai chinh.ppt Chuong 4_ Thi truong tai chinh.ppt
Size : 1873.5 Kb
Type : ppt
Chuong 5_Tai chinh quoc te.ppt Chuong 5_Tai chinh quoc te.ppt
Size : 1.933 Kb
Type : ppt
Chuong 6_Tien te.ppt Chuong 6_Tien te.ppt
Size : 703.5 Kb
Type : ppt
Chuong 9_Tong quan ve NHTM.ppt Chuong 9_Tong quan ve NHTM.ppt
Size : 3950.5 Kb
Type : ppt
BAI TAP TAI CHINH TIEN TE.doc BAI TAP TAI CHINH TIEN TE.doc
Size : 0.109 Kb
Type : doc
OPTION CONTRACTS.ppt OPTION CONTRACTS.ppt
Size : 0.262 Kb
Type : ppt